มิติใหม่ของการทำบุญ 2 ก.ย.นี้ ชวนทำบุญกันที่วัดมาบตาพุด เซียนพระและผู้ศรัทธาแห่มานอนรอปูเสื่อจองคิวยาวเหยียด

มิติใหม่ของการทำบุญ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญกันที่วัดมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยองเซียนพระและผู้ศรัทธาแห่มานอนรอปูเสื่อจองคิวยาวเหยียด ลุ้นเนื้อการันตีพระแท้100%โดยPSGAป๋องสพุรรณการันตี

งานบุญมหากุศล ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ ที่วัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทีมงานสะพานบุญ เอ พุทธศิลป์ ผู๎จัดสร๎าง เหรียญเสมา89ปี รุํนสร๎างกุฏิสงฆ์ อันโด่งดัง ไัด้จัดงานกิจกรรมทำบุญที่วัดมาบตาพุด โดยให้มีการบูชา เหรียญเจริญพร ขอบปล้องอ้อย หลวงพ่อรวย รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เป็นการ เปิดทำบุญแบบวันเดียวจบ บูชาได๎ทันที หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 2 กันยายนนี้ เป็นรูปแบบใหมํของ การบูชาพระใหมํ โดยพบวํามีเซียนพระ นักสะสม และประชาชนผู๎มีจิตศรัทธาจำนวนมากจากทั่วประเทศ จะเดินทางหลั่งไหลมาเข้าแถวต่อคิวจองอย่าง ยาวเหยียด และส่วนใหญํมาจากต่างจังหวัด หลายคนเอาเสื่อมาปูและก็เดินทางมานอนรอจองคิวตั้งแตํเช้ามืด

สำหรับเหรียญเจริญพร ขอบปลเองอ้อย หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด ได๎จัดพิธีพุทธาภิเษก วาระแรก เมื่อวันที่ 8 เดือน 8 (สิงหาคม) 2566 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถหลังใหม่วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง พิธีเดียวกับเหรียญเสมา89ปี อันโด่งดัง โดยเกิดปาฏิหาริย์ พระอาทิตย์ทรงกลด ดวงใหญ่ สำหรับพระเกจิคณาจารย์ที่เมตตารํวมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญเสมา 89 ปี หลวงพ่อรวย เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.2566 เวลา 13.39 น.

ได๎แก่ 1.หลวงพ่อรวย อคฺคสาโร วัดมาบตาพุด จ.ระยอง 2.หลวงพ่อสิงห์ ฐิตจิตฺโต วัดเขาหวาย จ.ระยอง 3.หลวงปู่เปลว กตปุญโญ วัดเจ็ดลูกเนิน จ.ระยอง 4.หลวงพ่อใย ธมฺมสาโร วัดปากป่า จ.ระยอง และ 5.หลวงพ่อยก อติเมโธ วัดสุขใจดี จ.สิงห์บุรี วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างก็เพื่อร่วม สมทบทุนร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ และเพื่อมอบเป็นสิริมงคลที่ระลึกแด่ศิษยาณุศิษย์/ผู๎มีจิตศรัทธ จึงมีเซียนพระ ต้องการวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นจานวนมาก

สำหรับเหรียญเจริญพร ขอบปล้องอ๎อย หลวงพ่อรวย มีหลากหลายแบบ อาทิเช่น 1. รายการกองบุญ จัดครบชุด2พิมพ์ ชุดละ 200 เหรียญ หมายเลขเดียวกันทั้งชุด บูชาชุดละ 150,000 บาท จัดสร้างเพียง 9 ชุดเท่านั้น 2. กองบุญเจริญพร ปล้องอ๎อย แบบยกลัง 100 เหรียญ ราคาวัด เพียง 30,000 บาท และ 3. กองบุญ ลุ้นเนื้อ แบบจัดชุด 4 เหรียญ ทำบุญ 1,000 บาท กิจกรรมทาบุญบูชาที่วัด จับฉลากในวันที่ 2 กันยายน นี้ จำกัด ทํานละ 1 ลุ้น!!!เทํานั้น สร้างน้อย และมีจำนวนจำกัด จับสลาก-เข้าแถว-ต่อคิว แล้วแต่ว่าใครจะได้รายการไหน ในราคาวัด หากใครที่ได้องค์ที่ไมํ ต้องการ ก็สามารถสละสิทธิ์ได้ นอกจากนี้เหรียญพระเครื่องดังกลําว ยังได๎รับการการันตีพระแท้ตลอดชีพ PSGA ป๋อง สุพรรณ การันตี หรือ พีเอสจี เอ ออเธนทิเคชั่น บริษัทชื่อดังของประเทศ ในเครือ “สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย ACI Certified Institute” บริการรับตรวจสอบ พระ ออกบัตรรับรองพระแท้ และการันตีความแท้อย่างเป็นทางการ มาตราฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับการสะสมของประเทศ ไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก โดยป๋อง สุพรรณ เซียนพระชื่อดังของประเทศไทย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได๎ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ วัดมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร 061-453-5772 (คุณอุ้ม ระยอง) และ 065-025-2555 คุณดา PSGA

ประวัติหลวงพ่อรวย อคฺคสาโร ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2477 ปีระกา ณ บ้านทุํงโตนด ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจานวนพี่น๎องรวมกันทั้งสิ้น 9 คน หลวงพ่อท่านเป็นชาวระยองตั้งแต่กำเนิด ในวัยฉกรรจ์ท่านได๎มีโอกาสเข้ารับราชการทหาร ตามหน้าที่ของลูกผู้ชายไทย หลังปลดประจาการเป็นที่เรียบร้อย ประกอบกับเป็นช่วงอายุครบบวช ท่านจึงได้ตัดสินใจเข๎าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ในวันที่ 8 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2501 ณ พัทธสีมาวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมกิติ หรือ หลวงปู่หิน วัดหนองสนม เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระปลัดกิมหลง วัดโขดทิมธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์ฉอ๎อน วัดเนินพระ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เดิมทีหลวงพํอทํานมีความปรารถนาที่จะขออุปสมบทเป็นเวลาเพียง 2 พรรษา แตํคงเป็นด้วยเพราะบุญญาบารมี และจะได้เป็นหน้อเนื้อแห่งพุทธองค์ผสมกับมหากุศลในเคยสร้างไว้ในครั้นอดีตกาล จึงทาให้หลวงพ่อท่าน บังเกิดความซาบซึ่งในรสแห่งพระธรรมขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นเหตุให้ทํานครองสมณเพศ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านอยูํเรื่อย ๆ มาจวบจนถึงปัจจุบัน ในกาลแรก ทํานได๎จาพรรษาอยูํที่วัดเนินพระ ต่อมาได๎ย้ายมาจำพรรษาอยูํที่วัดมาบตาพุด ปี 2504 และได๎รับการแต่งตั้งเป็นเจ๎าอาวาส ในปี 2507 เป็นต้นมา

หลวงพ่อรวย แห่งวัดมาบตาพุดท่านนี้ เป็นศิษย์สายตรงของพระครูวิจารณ์ธรรมกิติ หรือที่สาธุชนรู๎จักกันในนาม หลวงปู่หิน วัดหนองสนม ยอดพระเกจิคณาจารย์ผู๎เรืองเวทย์แห่งจังหวัดระยอง ซึ่งกิตติศัพท์คำร่ำลือด้านพระเวทย์นี้ เรียกได๎ว่าเข้มขลังเป็นยิ่งนักโดยเฉพาะด้านคงกระพัน ชาตรี ถึงขนาดที่ว่าหากใครมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หินไว้ติดตัว เชื่อกันว่า “ไม่มีวันเสียเลือดให้ใคร แม้แต่แมลงวันก็ไมํมีโอกาสได้ตอมเลือด” ด้วย เพราะท่านได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมมาจากหลวงปู่สังข์เฒ่า วัดเก๋งจีน ปรมาจารย์ผู๎เรืองเวทย์แห่งจังหวัดระยองและเป็นปู่แท้ๆของหลวงปู่ทิม วัดละ หารไร่ เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก อีกที หลวงพ่อรวย แห่งวัดมาบตาพุด ท่านเองก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หิน วัดหนองสนม ในการถ่ายทอด สรรพวิชาพระคาถาอาคมเช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงปู่ทิม วัดละหารไรํ โดยวิชาที่หลวงพ่อรวยท่านได๎รับการ ถ่ายทอดนั้น มีได้แก่ วิชาแป้งเจิมมหามงคล รวมถึงวิชาการทาสีผึ้งเมตตา ซึ่งเป็นวิชาเดียวกันกับที่หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ได้รับการถ่ายทอดและ ทดสอบวิชาจากหลวงปู่หิน จนหลวงปู่ทิมทํานได้กล่าวยกย่องและเคารพศรัทธาในมหาพุทธาคมของหลวงปู่หินเป็นอย่างมาก จึงนับได้ว่าวิชาอาคมที่ ถูกถ่ายทอดจากหลวงปู่หินนี้ ได้สร้างพลังแห่งความเคารพศรัทธาให๎กับลูกศิษย์ลูกหา และประชาชนที่นับถือในตัวหลวงพ่อรวยเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อ รวย ท่านได้ให้ความเมตตาในการสัมภาษณ์กับผู้เขียนว่า ครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2509 ท่านเองเคยได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลร่วมกับ หลวงปู่ทิม วัดละหารไรํ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก และพระคณาจารย์เรืองเวทย์แห่งยุครูปอื่นๆ อีกมากมาย ที่วัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง ซึ่งเหตุนี้เอง ผู้เขียนจึงเชื่อได้ว่าหลวงพ่อรวยท่าน นันเป็นพระคณาจารย์ผู๎เข้มขลังในสรรพวิชา เป็นเนื้อนาบุญที่มีความน่าเลื่อมใส ศรัทธาอยํางยิ่งไม่แพ้พระเกจิอื่นๆในยุคปัจจุบันนี้เลย

เรียบเรียง กำพล วงศ์สุทธา ทีมข่าวสยามนิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *