“สว.สมชาย” ย้ำอย่ากระทำมิบังควร เตือนรัฐบาล ขรก. ควรยึดปฏิบัติตาม 2 เลขาฯครม. แนวทางการนำความกราบบังคมทูล

“สว.สมชาย” ย้ำอย่ากระทำมิบังควร เตือนรัฐบาล ขรก. ควรยึดปฏิบัติตาม 2 เลขาฯครม. แนวทางการนำความกราบบังคมทูล
จากกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อถามว่าหากอาการป่วยหนัก ถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะนำไปประกอบการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า โดยคนที่ขอพระราชทานอภัยโทษทั่วไป ส่วนใหญ่จะอ้างถึงคุณงามความดี อาทิคุณงามความดีในอดีตเคยทำอะไรมาบ้าง หรือคุณงามความดีในปัจจุบัน เช่นขณะนี้ได้รับการเลื่อนโทษเป็นนักโทษดีเยี่ยม ได้สอนหนังสือในเรือนจำ เป็นต้น

เมื่อถามว่าทางครอบครัวนายทักษิณ ได้มาสอบถามถึงการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่มี ไม่เคยเจอ”

เมื่อถามว่าการขอพระราชทานอภัยโทษถึงมือท่านหรือยัง นายวิษณุ กล่าวว่า “ถึงแล้ว” เมื่อถามว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามกระบวนการ เมื่อถามว่าเป็นการขออภัยโทษในนามส่วนตัวนายทักษิณ หรือครอบครัว นายวิษณุ กล่าวว่า ประเด็นนี้ขอไม่ตอบ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการขอส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษส่วนรวมที่ขึ้นอยู่กับวันสำคัญ หรือรับโทษมาแล้วเท่าไหร่ ทั้งนี้การขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัวเป็นพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้น

เมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะนานหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาลไม่นาน ส่วนกระบวนการจะเสร็จทันรัฐบาลนี้หรือไม่ ตนประเมินไม่ถูก เพราะจะอยู่เท่าที่รัฐบาลนี้อยู่ ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เพราะยังตั้งรัฐบาลไม่เสร็จ เมื่อถามย้ำว่าเมื่อเรื่องมาถึงรัฐบาลแล้วจะต้องใช้เวลาใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แน่นอน

ล่าสุดวันที่ 1 ก.ย. 66 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.โพสต์ภาพเอกสารหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 ฉบับ ที่ส่งถึงกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง กรม หนวยงานอิสระ กำชับการเสนอเรื่องของพระราชทานเรื่องต่างๆต้องตรวจสอบกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดย สว.สมชาย ระบุข้อความว่า ตัวอย่างที่ดีของแนวทางที่รัฐบาลและข้าราชการผู้มีหน้าที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 สมัย เคยมีเรื่องแจ้งให้ทุกหน่วยราชการถือปฏิบัติมาตลอด พร้อมติดแฮชแทก #เตือนสติ #ผู้มีหน้าที่พึงระมัดระวัง #อย่ากระทำมิบังควร #ข้าแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี

สำหรับหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 ฉบับนั้น ฉบับแรก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีเนื้อหาดังนี้ ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าวส่วนราชการจะต้องพึ่งระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน

 

รวมทั้งเรื่องที่เสนอ ต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กรณีจึงให้ส่งเรื่องมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปได้ แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายังมีส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยส่งเรื่องที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมา เพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขไม่ทันอาจทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการมิบังควร ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกำชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมาเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ฉบับที่สอง นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง กระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระมหากรุณา มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการเสนอเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งกำชับทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานในเรื่องต่างๆ จะต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมายังมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาดังกล่าว อันเป็นเหตุให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อให้การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ไม่เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *