ว่อนโซเชียล โควต้ารัฐมนตรี สะพัด พรรคเพื่อไทย กวาด 16 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 8 ที่นั่ง พลังประชารัฐ ได้ 6 ที่นั่ง ส่วน รวมไทยสร้างชาติ ได้ 4 ที่นั่ง

จากกรณีที่ วันที่ 18 ส.ค.2566 ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

โดยมีวาระการประชุม สำคัญเรื่องด่วนที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องด่วนที่ 2 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ.(ยกเลิกมาตรา 272) โดยนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้ ไม่มีการบรรจุวาระการเสนอญัตติ ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนการพิจารณามติ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2566 การเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่สามารถเสนอคนเดิมได้ ของ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ค้างมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ส.ค.แต่อย่างใด

ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ว่อนโซเชียล กางสูตรแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี เพื่อไทย 1 เผย พรรคเพื่อไทย แกนนำหลักที่มี 141 สส. จะได้ 16 ที่นั่ง ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ที่มี 71 สส. จะได้ 8 เก้าอี้ พรรคพลังประชารัฐ ที่มี 40 สส. ได้ 6 เก้าอี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มี 36 สส. ได้ 4 เก้าอี้ ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา 10 สส. พรรคประชาชาติ ที่มี 9 สส. และพรรคเสรีรวมไทย ที่มี 1 สส. จะได้พรรคละ 1 เก้าอี้ ทั้งนี้ หากแยกเป็น “เก้าอี้รัฐมนตรี” รายพรรค จะแบ่งได้ ดังนี้

พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง)

รองนายกรัฐมนตรี (ด้านกฎหมาย)

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรี วิจัยและนวัตกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พรรคภูมิใจไทย

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พรรคพลังประชารัฐ

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พรรครวมไทยสร้างชาติ

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พรรคเล็ก อีก 3 พรรค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นของพรรค เสรีรวมไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นของพรรค ชาติไทยพัฒนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นของพรรคประชาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *