ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ อนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ 1.พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 2.พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ ดังกล่าวแล้ว จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *