เปิดทรัพย์สิน สุชาติ ชมกลิ่น หลังยื่นเพิ่มเติม ปล่อยเงินกู้ 47 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุชาติ ชมกลิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 โดยการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ เป็นการยื่นเพิ่มเติมจำนวน 2 ครั้ง

พบว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 740,218,072 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 342,701,583 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุชาติ 123,928,932 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส 445,238,385 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 171,050,755 บาท

นอกจากนี้ ยังแจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 295,000,000 บาท เป็นหนี้สินของนายสุชาติ ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของบุคคล 3 ราย รวมกัน 24 ครั้ง ระหว่างเดือน ส.ค.-ธ.ค. 65 ได้แก่ นางทิพพา ตันติวณิชย์, นางฉันทนา ชลสายพันธ์, นายวิโรจน์ ชลสายพันธ์, น.ส.อนุกูล สุขสมบูรณ์, นางนันทรัตน์ ธรรมเจริญ และเป็นหนี้สินของ น.ส.วิมลจิต 40,839,170 บาท

ขณะที่ครั้งนี้ นายสุชาติแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 760,967,135 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุชาติ 123,928,932 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.วิมลจิต 465,987,447 บาท และเป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 171,050,755 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 342,701,583 บาท

เป็นหนี้สินของนายสุชาติ 301,862,412 บาท เป็นหนี้สินของ น.ส.วิมลจิต 40,839,170 บาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่นายสุชาติแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานั้น ได้แก่ เงินให้กู้ยืมกับบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือข่ายของภรรยานายสุชาติ ยืนยันยอดภาระหนี้ ณ 6 ม.ค.66 จำนวน 47,000,000 บาท แต่นายสุชาติและคู่สมรส ไม่ได้แจ้งในหน้าข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินหลักแต่อย่างใด แจ้งแค่ในเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าในส่วนของ น.ส.วิมลจิต มีทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 20,749,062 บาท ซึ่งทรัพย์สินที่เพิ่มเติมมาเป็นบัญชีเงินฝาก 28 บัญชี บ้านและห้องชุดรวม 8 แห่ง อีกทั้งนายสุชาติยังแจ้งถือครองปืนจำนวน 27 กระบอก มูลค่า 2,650,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4 แห่ง 13,277,653 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *